PRIVACY REGELEMENT

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk.

AVG is een nieuwe wet om privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. Volgens de wet dienen organisaties die persoonsgegevens gebruiken bepaalde verplichtingen op zich te nemen en de rechter te bepalen van degenen die de gegevens gebruiken. Naast deze algemene wet gelden er ook specifieke regels voor privacy in de zorg. Deze regels worden onder anderen verduidelijkt in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechter en onze plichten op grond van AVG en WGBO.

In onze praktijk kunnen verschillende persoonsgegevens over u worden verwerkt. Dit is nodig om u correct (medisch) te kunnen behandelen, maar ook voor de financiële afhandeling van de behandeling.

FysiCenter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, volgende de AVG, die in de praktijk plaatsvindt. De plichten waaraan de praktijk zit voldoet zijn als volgt:

 • De verzameling van uw gegeven worden voor specifieke doeleinden gebruikt:
  • fysiotherapeutische zorgverlening;
  • doelmatig beleid en beheer;
  • ondersteuning van onderwijs, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, wordt u op de hoogte gesteld door uw zorgverlener of via onze website.
 • De fysiotherapeuten/medewerkers binnen FysiCenter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Als uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor goede zorgverlening, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard.

De bewaartermijn van papieren medische gegevens is 5 jaar en de bewaartermijn van digitale medische gegevens 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij een langere bewaartermijn gewenst is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft de volgende rechten;

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u uw rechter wilt uitoefenen, kunt u dit mondeling of via het klachtenformulier kenbaar maken

De fysiotherapeuten/medewerkers van FysiCenter zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat zorgaanbieders uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Volgens de wet- en regelgeving kunnen de geheimhoudingsplichten/zwijgplicht van de zorgverlener worden doorbroken, maar het kan ook een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid of de gezondheid van een derde partij.

©2021. FysiCenter. All Rights Reserved.